MOTORIIKAN HAASTEET

Motoriikan haasteiden taustalla syyt voivat olla hyvin moninaisia, jolloin myös tuen muodot eroavat toisistaan. Osalla lapsista elintavat ja oppimisympäristö voivat vaikeuttaa motorista kehitystä, haasteet motorisissa taidoissa voivat vähentyneestä arkiliikunnasta johtuen olla seurausta harjoituksen puutteesta. Näissä tapauksissa motoriset perustaidot kehittyvät usein harjoittelun seurauksena varsin hyvin. Taustalla voi myös olla vamma, sairaus tai kyseessä voi olla motorisen oppimisen vaikeus. 

Motorisen oppimisen vaikeus

Motorisen oppimisen vaikeus / motoriikan oppimisvaikeus eli DCD (Developmental Coordination Disorder) on kehityksellinen neurobiologinen häiriö, missä on vaikeuksia oppia uusia motorisia taitoja. Motorisen oppimisen vaikeutta esiintyy 5-6% lapsista eli jokaisessa 20 lapsen opetusryhmässä on keskimäärin 1-2, jolla haasteena on motorisen oppimisen vaikeus. Vaikka motorisen oppimisen vaikeus diagnosoidaan pääsääntöisesti vasta yli 5-vuotiailla, niin merkit ovat nähtävissä jo paljon nuoremmilla.

Motorisen oppimisen vaikeus voi näkyä liikkeiden suunnittelun ja ohjailun vaikeutena, liikkumisen kömpelyytenä tai epätyypillisinä liikemalleina. Tyypillistä on toiminnan hitaus, epätarkkuus sekä liikkeiden ajoittamisen ja lihasvoiman säätelyn vaikeudet. Vaikeuksia voi olla myös kehonhahmotuksessa, esineiden käsittelyssä ja käsialan selkeydessä.

Onkin erittäin tärkeää, että jo varhaiskasvattajat havainnoivat ja dokumentoivat järjestelmällisesti lasten motoristen taitojen kehittymistä ja osaavat ohjata lapsen ajoissa tarvittavan tuen piiriin. Motorisen oppimisen vaikeus vaikuttaa myöhemmin elämässä mm. itsetunnon ja sosiaalisten taitojen kehittymiseen sekä arjen hallintaan.

Ongelmat näkyvät koulun arjessa useissa käytännön toiminnoissa, kuten kirjoittamisessa, pukeutumistilanteissa tai fyysisissä peleissä ja leikeissä. Myös suoriutuminen jokapäiväisissä motorista koordinaatiota vaativissa toiminnoissa voi olla olennaisesti heikompaa suhteessa ikätovereihin.

Vinkki!

Katso CanChildin videoista tyypillisiä piirteitä lapsella, jolla on DCD: pukeutuminen, syöminen, pallon heitto ja työskentely.

Ongelmat päällekkäistyvät

Motoriikan oppimisvaikeuksien yleisyydestä huolimatta on tyypillistä, että ongelmat jäävät havaitsematta ja lapsi jää vaille tarvitsemaansa tukea. Motoriikan vaikeudet saattavat jäädä piiloon muiden paremmin tunnettujen kehityksen ongelmien taakse.

Hyvin harvalla lapsella motorisen oppimisen vaikeudet esiintyvät yksinään, ja suurella osalla (95 %) motorisen oppimisen vaikeudet päällekkäistyvät muiden oppimisen pulmien, kuten matematiikan vaikeuksien, tarkkaavaisuushäiriön ja kielellisen erityisvaikeuden kanssa. Lisäksi suurella osalla on erilaisia sosiaalis-emotionaalisia ongelmia sekä käytöshäiriöitä.

Heikoilla motorisilla taidoilla on todettu olevan yhteys ongelmiin sosiaalisissa taidoissa, itsetunnossa sekä terveydessä. Motoristen taitojen kehittymisen havainnointi ja harjoittelun tukeminen on äärimmäisen tärkeää mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

"Vuosiluokilla 1-2 on tärkeää tunnistaa sellaiset motorisen oppimisen vaikeudet, joilla voi olla yhteyttä muihin oppimisen ongelmiin"

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2016

Jaa artikkeli